SIIKAKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ

Tämä kalastussääntö koskee Kymijoen alajuoksun vesialueita Langinkosken- ja Korkeakoskenhaarassa, jotka ovat Kotkan kaupungin toimesta järjestetty virkistyskalastuskäyttöön tai määrätty kalastuskieltoon. Kalastussääntö koostuu tästä pääsäännöstä sekä vesialuekohtaisista venekalastuksen erityisehdoista. Kalastus on mahdollista kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Kalastussäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen tai kalastaminen kielletyllä alueella aiheuttaa kalastusoikeuden välittömän menettämisen alueella.

 1. Kalastustapa: Vapakalastusalueella kalastus on sallittua vain vapavälineillä. Pyydyksenä tulee olla joko perho tai uistin, jolla on selvä oma liike. Kalan tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen on kiellettyä. Muualta kuin suusta tarttunut kala on laskettava takaisin jokeen. Onkiminen ja kaikenlaisten elävien ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä
 2. Heittopaino: Erillisen heittopainon käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimen käyttö heittopainona on sallittua niin, että perhotapsi on lusikan jatkeena. Erillisen painotapsin käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimella on oltava oma selvä uintiliike. Rajatapaukset tulkitaan heittopainoksi. Soudettaessa soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.
 3. Kalastusoikeus: Jokaisella kalastajalla on oltava voimassaoleva alueen kalastuslupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on näytettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle. Lisäksi kaikilla 18 – 64 -vuotiailla tulee olla mukana voimassaoleva valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisen osoittava tosite. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.
 4. Kalastusalueet: Langinkoskenhaaran kalastusalue alkaa Ruhavuolteen heittolaiturin yläpäästä ja jatkuu alavirtaan aina Langinkosken niskalle saakka. Alueeseen sisältyy rannaltakalastusalueita ja kaksi venekalastusaluetta. Korkeakoskenhaaran venekalastusalue alkaa Kunnarinsuoran yläpäässä ja päättyy jokisuussa. Kalastusalueet selviävät tarkemmin kartoista.
 5. Kalastusjärjestys rannalta: Siikakosken kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan rannalta ja kahlaten oheiseen karttaan merkityllä Langinkoskenhaaran alueella. Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia, mikäli paikalle on pyrkimässä muita. Kalastuspaikan kierto etenee alavirtaan. Kahlaaminen on pääsääntöisesti sallittua vain joen keskiviivaan saakka. Siikakosken kalastusalueen ilmoitustaululla on esitetty tarkemmat kahluurajat. Korkeakoskenhaarassa rannalta kalastus on kiellettyä.
 6. Langinkoskenhaaran kalastusjaksot: Kalastus on kiellettyä 1.10. - 29.2. välisenä aikana, pois lukien Kotkan kaupungin erikseen hyväksymät järjestetyt ja ohjatut kalastustapahtumat. Näitä tapahtumia koskee erillinen kalastussääntö.
 7. Korkeakosken venekalastusalueen kalastusjaksot: Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.-15.4. välisenä aikana kalastus on sallittua ainoastaan lauantai ja sunnuntai päivisin. Viikkopäivät on varattu kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille. Tämän lisäksi Kunnarinsuora, Alhonojan mattolaiturilta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille.
 8. Venekalastus: Kalastus venettä apuna käyttäen on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla, joille vuokrataan veneitä. Venekalastuksessa tulee noudattaa tämän säännön lisäksi venekalastuksen erityisehtoja. Tattarinkosken venekalastusalueella voi käyttää myös omaa venettä, mutta sitä ei saa säilyttää alueella ilman maa-alueen omistajan myöntämää lupaa. Rannalta kalastavalla on etuoikeus kalastukseen.
 9. Perhokalastus: Ruhavuolteella ja sen yläpuolisella laiturilla kalastus on sallittua vain perinteisin perhokalastusvälinein. Alue on erotettu muusta kalastusalueesta merkkitauluin. Koivukosken Ykköspoolin ollessa kalastusmatkailuyrityksen käytössä heittolaiturin yläosa mustalta merkkilankulta ylävirtaan kuuluu Ykköspoolin alueeseen.
 10. Kalastajien etuoikeus: Rannalta kalastavalla on etuoikeus venekalastajaa nähden.
 11. Kosken vuokraus: Hinttulankoskea voivat yritykset ja kalastusseurat vuokrata omaan käyttöönsä. Vuokrauksen aikana muu kalastus kyseisellä alueella on kiellettyä. Vuokrauksesta ilmoitetaan kosken rannalla olevalla ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa www.lohikeskuskotka.fi / kilpailut ja tapahtumat. Varaukset hoitaa Kotkan kaupunki.
 12. Liikuntarajoitteisten kalastus: Ruhavuolteen ja Siikakosken niskan välille on varattu kalastusalue, jossa liikuntarajoitteisella kalastajalla on etuoikeus kalastukseen.
 13. Saaliskiintiöt ja saalisilmoitus: Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin kalastusalueilla oleviin saalispäiväkirjoihin. Myös takaisin lasketut mitantäyttävät kalat tulee merkitä saalispäiväkirjaan. Kalastuslupien saaliskiintiöt ovat kaikilla alueilla seuraavat:
  • 6 tunnin mittainen kalastuslupa 1 lohi/taimen ja 1 kirjolohi
  • 24tunnin mittainen kalastuslupalupa 1 lohi/taimen ja 2 kirjolohta
  • Viikkolupa 3 lohta/taimenta ja 2 kirjolohta/vrk
  • Vuosilupa 3 lohta/taimenta/vuosi ja 2 kirjolohta/vrk

   Muilla kaloilla ei ole saaliskiintiötä. HUOM. Vain rasvaeväleikatun lohen tai taimenen ottaminen saaliiksi on sallittua. Kalastusoikeus päättyy siinä vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.

 14. Ajalliset rajoitukset: Korkeakoskenhaaran venekalastusalueella 1.10. - 31.5. välisenä aikana ja Langinkoskenhaarassa 1.9. - 30.9. sekä 1.3. – 31.5. välisenä aikana tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen. Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä koko kalastuskauden ajan.
 15. Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 42 cm. Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään menettämiseen ja kalastuskieltoon.
 16. Omistajan oikeus: A. Ahlström Oy:n Karhulan tehtaiden metsästäjät ry:n jäsenillä on kalastusoikeus Statkraft Suomi Oy:n omistamilla vesialueilla.
 17. Valvonta: Vapakalastusalueen valvonnasta vastaavat Kotkan kaupungin ja Kotkan kalastusalueen kalastuksenvalvojat. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisilla on valvontaoikeus jokialueella.
 18. Kalastuskilpailut / tapahtumat / koskivaraukset

  Tapahtumista ja niille varatuista alueista ilmoitetaan erikseen internetissä osoitteessahttp://www.lohikeskuskotka.fi/kilpailut ja tapahtumat

  Tapahtumien aikana muu kalastus on kiellettyä.

 19. Yleinen järjestys: Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on huolehdittava osaltaan roskien poistamisesta luonnosta. Tulenteko on sallittu vain järjestetyillä tulentekopaikoilla (Ruhavuolteen laavu). Nuotion tekoon saa käyttää ainoastaan tarkoitukseen varattuja polttopuita. Leiriytyminen on sallittua ainoastaan tulentekopaikan yhteydessä olevalla laavulla. Ajoneuvot tulee pysäköidä merkityille paikoitusalueille.
 20. Kalastajien vastuut: Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
 21. Tutustu kalastussääntöön ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.

KALASTUSLUPAHINNAT SIIKAKOSKI

Aikuiset:

kausi 1.3. – 30.9. 120 euroa
viikko 60 euroa
24 tuntia 20 euroa
6 tuntia 15 euroa

Alle 18-vuotiaat -50% hinnoista / kausi 60 euroa
Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi

Kalastuslupahinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Kaupunkisuunnittelu

Alue kuuluu kalastuslupien ja yleisten sääntöjen osalta Siikakosken alueeseen. Kuten suosituilla perhokalastusalueilla yleensäkin, on tännekin muodostunut oma tapansa toimia siten että kaikki pääsevät tasapuolisesti koettamaan onneaan.

Ruhavuolteen kalastusetiketti

Ruhavuolteen perhokalastusalue on syksyisin suosituimpia kalastusalueita Siikakosken haarassa. Tilaa Ruhavuolteella ei riitä kaikille yhtaikaa kalastettavaksi, joten kalastuksen täytyy tapahtua muiden lohijokien tapaan vuorotteluperiaatteella. Kerrallaan kalastamaan mahtuu vedenkorkeudesta ja kalastettavasta alueesta riippuen kahdesta neljään heittäjää.

Ruhavuolteelle tultaessa

Vuoroaan mahdollisesti odottavat kalastajat löytää perhoalueen alaosasta nuotiokatoksesta tai ranta-aukealta. Jos rannalla on muita ei heidän ohitse mennä alueen yläpäähän aloittamaan kalastastusta, vaan oma heittovuoro on syytä tarkistaa kysymällä. Joskus heittämään saattaa päästä hetikin, mutta huonolla onnella ruuhkaisimpina aikoina edessä on kahden-kolmenkin tunnin odotus. Tulija joutuu aina jonon hännille.

Oma heittovuoro

Oman heittovuoron viimein koittaessa siirrytään ylös omalle aloituspaikalle, josta alue sitten kalastetaan joutuisasti heittojen välissä alaspäin siirtyen. Kalastus aloitetaan aina edellä kalastavan ylävirran puolelta, kalastajien väliin tai alapuolelle ei mennä, jollei asiasta ole erikseen sovittu.

Näin kalastus sujuu joutuisasti, jokainen saa kalastettua haluamansa alueen, eivätkä odotusajatkaan veny kohtuuttomiksi. Alueen kalastamiseen kuluu n. 20-30 minuuttia. Omaa heittovuoroaan odottessa voi myös käydä vaikkapa kahvilassa, edellyttäen, että mainitsee asiasta ja ehtii takaisin omalle heittovuorolleen.

Käytännön sovellus vuorokäytäntöön Ruhavuolteella

Oman heittovuoron lähestyessä kannattaa myös seurata (tai kysyä), mistä edellä kalastava aloittaa kalastuksensa. Kaikki heittäjät eivät aloita kalastustaan samasta paikasta, vaan jotkut kalastavat matalalla vedellä vain Ruhavuolteen nopeammin virtaavan osan ja toiset heittävät myös työläämmin kalastettavan hitaasti virtaavan Ruhavuolteen yläosan. Ruhavuolteen alaosa heitetään siirtymällä heittojen välissä, yläosa taas on kalastettava paikoiltaan siimaa jatkaen.

Toisinaan kalastuksen voi aloittaa kaksikin kalastajaa yhtaikaa, jos toinen kalastaja (jonossa edellä oleva) ei aloitakaan perhoalueen yläpäästä vaan jostakin alempaa. Em. tapauksessa voidaan myös menetellä niin, että ylhäältä aloittava menee heittämään heti, kun ylhäällä on tilaa ja kalastaa siellä kunnes alempaa aloittava on tullut omalle vuorolleen ylhäältä heittävän alapuolelle. Näin kalastus säilyy sujuvana, kun aluetta eri tavoin kalastavien välille ei synny turhan pitkiä välejä ja parhaassa tapauksessa ylhäältä aloittava saa hieman lisää kalastusaikaa. Alaspäin siirtymiseen poikkeuksen tosin tekevät aivan alueen yläosan muutamat kivet, joilta kalastus tapahtuu paikaltaan muutamilla heitoilla siimaa heittojen välissä jatkaen.

Mika Kosonen 1997